Oznámení: Aktualizace Statutů tuzemských investičních fondů

01. prosinec 2022

Amundi, Produkty

Vážení investoři,

dovolujeme si vás informovat o úpravách Statutů tuzemských investičních fondů, které budou aktualizovány ke dni 1. ledna 2023.

1. V případě těchto investičních fondů dochází k následujícím změnám:

  • KB Privátní správa aktiv 1 – Úroková,
  • KB dluhopisový,
  • Amundi CR obligační fond,
  • Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů,
  • KBPB Bond Strategy.

Přehled změn provedených ve statutech:

a) Změna klasifikace fondů podle SFDR z článku 8 na článek 6. Změna byla přijata na základě vyhodnocení dopadů postupně zveřejňovaných dalších částí regulace v oblasti udržitelných investic (se zpřesňováním výkladů této regulace) na způsoby investování fondů při zohlednění těchto pravidel a na zveřejňování informací o ESG. Tato změna s sebou však nenese žádné úpravy investiční politiky fondů nebo současného portfolia.

b) Změna ukazatele SRRI na ukazatel SRI. Rizikový ukazatel SRI (Systemic Risk Indikator) nahrazuje nyní užívaný rizikový ukazatel SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) na základě změny příslušné legislativy. SRI na stupnici od 1 (nejméně rizikové) do 7 (nejrizikovější) bude nově reflektovat ukazatel kreditního rizika (možnost, že emitent nemůže dostát svým závazkům). SRI tak kombinuje ukazatel tržního rizika a kreditního rizika emitenta s cílem lépe popsat rizika spojená s investováním do fondu.

c) Aplikace jediné metody při řízení rizik investování ve fondu. Pro investiční fondy KBPB Bond Strategy a Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů navíc  upravujeme metody pro řízení rizik investování. Jde o změnu primárně technického charakteru, jejímž cílem je odstranění paralelní metody pro výpočet celkové expozice portfolia. To v praxi umožní portfolio manažerovi větší flexibilitu při řízení portfolia fondu.

d) Ostatní změny. Byla provedena pravidelná aktualizace seznamů uvedených v příloze fondů a byla provedena revize a doplnění regulatorně vyžadovaných informací - aktualizace seznamu vedoucích osob, seznamu investičních fondů obhospodařovaných Společností, doplnění a aktualizace informací o SFDR a nařízení o Taxonomii, apod.

V případě, že s uvedenými změnami nesouhlasíte, můžete kdykoli provést zpětný odkup podle platného ceníku.

Rozhodnutí o změně Statutů naleznete  na tomto odkaze .

Děkujeme, že s námi investujete

Vaše Amundi

Další zprávy