Odborníci na dluhopisové investice

Dluhopisy jsou dluhové cenné papíry vydávané státy, organizacemi z veřejného sektoru a podniky. Majiteli je na základě tzv. kupónu dluhopisu vyplácen úrok (jehož výše je často stanovena v okamžiku vydání dluhopisu).

Po určité době emitent vyplatí majiteli nominální hodnotu dluhopisu. Existuje několik kategorií dluhopisů, přičemž každá z nich má jiné charakteristiky. Dluhopisy jsou považovány za méně rizikové než akcie, jejichž výnos se předvídá obtížněji.

Investiční příležitosti na všech světových trzích s pevným výnosem

Velikost a struktura trhů s pevným výnosem se dál zvětšuje a rozvíjí, takže nabízejí investorům nové způsoby jak dosahovat potenciálních výnosů. Naše rozsáhlé odborné znalosti zahrnující všechny tyto trhy nám umožňují neustále pro naše klienty vyhledávat nejvhodnější příležitosti.  

Amundi, lídr ve správě dluhopisů

Snadný přístup k trhům dluhopisů za konkurenceschopné ceny

Specializované týmy, odborníci na výběr cenných papírů

Globální přítomnost umožňující zachytit ty nejlepší příležitosti všude, kde se objeví

Aktivní a flexibilní přístup

 

 

01 | Diverzifikace na všech trzích dluhopisů

Při vytváření dluhopisového portfolia posuzujeme celou globální oblast s pevným výnosem, od podnikových dluhopisů po dluhopisy investičního stupně a úvěry s vysokým výnosem, inflační, dluhopisy na rozvíjejících se trzích, cenné papíry zajištěné aktivy a devizové trhy. Tato flexibilita ve spojení s diverzifikací po celém světě nám prostřednictvím našich evropských nebo globálních řešení s pevným výnosem umožňuje vyhledávat pro naše klienty hodnotu i za volatilních podmínek na trhu.
 

02 | Osvědčený investiční proces

Náš investiční proces se v uplynulých dvou desetiletích osvědčil a obstál i během poslední finanční krize.  Je spojením dlouhodobých strategických pozic s taktickým výběrem využívajícím krátkodobé příležitosti. Naše týmy zabývající se správou mají k dispozici veškeré zdroje skupiny Amundi, mimo jiné také analytické oddělení s více než stovkou analytiků, včetně více než 40 specialistů na problematiku pevných výnosů a úvěrových nástrojů. 

03 | Rozsáhlá nabídka strategií

Nabízíme komplexní soubor strategií aktivně spravovaných dluhopisů, počínaje krátkodobým řešením likvidity, přes portfolia s delší splatností na trzích státních a podnikových dluhopisů a nástrojů s pevným výnosem na rozvinutých i rozvíjejících se trzích až po portfolia s dlouhodobou splatností.  Tyto strategie jsou k dispozici prostřednictvím otevřených fondů nebo portfolií na míru a ve všech hlavních měnách. Zkrátka vám dokážeme poskytnout to, co hledáte, bez ohledu na to, zda požadujete čistou expozici vůči trhům prostřednictvím pasivního fondu nebo komplexní řešení pro aktivní správu investic, vyvinuté přesně podle vašich potřeb, popřípadě cokoliv mezi tím.

Co říkají odborníci

Naše investiční strategie

Hledání investičních příležitostí v měnících se podmínkách

Máme rozsah i dosah potřebný k vyhledávání hodnoty ve všech oblastech investic s pevným výnosem, v různých regionech, s různými časovými horizonty i různými rizikovými profily.

01 | Komplexní nabídka dluhopisů

Společnost Amundi má strategické know-how zahrnující nejrůznější světové i evropské dluhopisy a nástroje: dluhopisy, úvěrového nástroje investičního stupně, dluhopisy s vysokým výnosem, cenné papíry kryté aktivy, konvertibilní a inflační dluhopisy, měny a dluhopisy rozvíjejících se trhů. Ve snaze vyhledávat hodnotu existující ve všech oblastech naše investiční týmy provádějí dynamickou alokaci aktiv využívající naši rozsáhlou nabídku investičních nástrojů a opírající se o naše dlouhodobé zkušenosti se souhrnnými strategiemi, které jsou pravidelně oceňovány ratingovými agenturami jako Morningstar a Lipper pro inovativní přístup i vysoce kvalitní správu.

02 | Podnikové dluhopisy

Naše strategie v oblasti podnikových dluhopisů jsou podporovány našimi stabilními a zkušenými týmy, které úzce spolupracují se specializovanými úvěrovými analytiky. Naše strategie těží ze špičkového výzkumu a analýzy prováděné v rámci skupiny Amundi. Investiční týmy se o tuto analýzu opírají při navrhování optimální alokace v souladu s převažujícími podmínkami na trzích dluhopisů a úvěrových trzích.

03 | Státní dluhopisy

K nejvhodnější dynamické alokaci slouží rozsáhlé a prověřené odborné znalosti společnosti Amundi a projevuje se při tom 30 let zkušeností v této oblasti, zejména pak s evropskými státními dluhopisy. Naše investiční týmy kombinují dlouhodobé makroekonomické pohledy s krátkodobou taktickou správou, což umožňuje využívat hlavní příležitosti na trzích v různých hospodářských cyklech. Tyto hlavní odborné zkušenosti zahrnují euro a globální strategie čerpající z klíčových dovedností místních investičních týmů.

04 | Strategie pro specificky zaměřené trhy

Společnost Amundi je odhodlána hledat hodnotu v co největší paletě nástrojů s pevným výnosem, a proto rovněž získala hlubokou znalost strategií pro specificky zaměřené trhy, jako jsou devizové, cenné papíry kryté aktivy (ABS) a úvěry. Při zahrnutí do základních či doplňujících (satelitních) alokací aktiv tyto strategie zlepšují diverzifikaci aktiv a umožňují rozpoznat příležitosti existující na všech trzích nástrojů s pevným výnosem.

Strategie pro americké nástroje s pevným výnosem

Ve snaze nabízet co nejširší nabídku příležitostí a řešení společnost Amundi zdokonalila investiční proces týkající se amerických nástrojů s pevným výnosem. Specializovaný investiční tým vykonává svoji činnost lokálně a zahrnuje mimo jiné 8 senior správců portfolií s pevným výnosem, kteří mají v průměru 25 let zkušeností v tomto oboru. Tento tým spravuje rozsáhlé spektrum aktiv s pomocí specialistů zaměřujících se na vybrané sektory: likvidní trhy, zajištěné úvěry a firemní úvěry. Zaměřuje se na výběr zajištění a sektorovou rotaci a přistupuje jednotně k různým sektorům amerických nástrojů s pevným výnosem, přičemž za účelem nalezení atraktivních sektorů a cenných papírů kombinuje vlastní nástroje kvantitativního oceňování s důkladnou základní investiční analýzou a zkušenostmi s tímto trhem.

Naše zavedená platforma je pověstná dlouhodobými odbornými znalostmi institucionálních multisektorových strategií pro nástroje s pevným výnosem

  • Úvěrové strategie: relativní hodnota, globální nástroje s vysokým výnosem, firemní úvěry umožňující investovat do nástrojů investičního stupně i nástrojů s vysokým výnosem či cenných papírů zajištěných hypotékou (MBS) a firemních úvěrů na rozvíjejících se trzích
  • Základní strategie pro nástroje s pevným výnosem a americké státní dluhopisy, včetně strategie celkového výnosu zvyšující potenciální výnos
  • Strategie zajištěné aktivy: od vysoké kvality úvěrů po agenturní MBS a zajištěné úvěry

1 - Zdroj: Amundi, podle údajů k 31 března 2018.

Tyto informace jsou určeny výhradně „profesionálním“ investorům ve smyslu směrnice 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů (MiFID) a článku 314-4 a násl. obecných předpisů francouzského regulačního orgánu pro cenné papíry a trhy AMF. Nejsou určeny obecné veřejnosti ani neprofesionálním individuálním investorům ve smyslu veškerých místních právních předpisů ani „americkým osobám“ tak, jak jsou definovány v „nařízení S“ (Regulation S) Komise pro cenné papíry a burzy podle amerického zákona o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933. 

Tyto nesmluvní informace nelze za žádných okolností považovat za nabídku koupě, výzvu k prodeji nebo radu investovat do finančních nástrojů společnosti Amundi nebo některé z jejích přidružených společností (dále jen „Amundi“).

S investováním jsou spojena rizika. Výsledky zvolených strategií nejsou zaručeny. Kromě toho výsledky dosažené v minulosti nejsou v žádném případě zárukou nebo spolehlivým ukazatelem současných nebo budoucích výsledků. Investoři mohou přijít o veškerý původně investovaný kapitál nebo jeho část.

Potenciálním investorům se doporučuje, aby se obrátili na profesionálního poradce s cílem zjistit, zda je určitá investice vhodná pro jejich profil. Svoje investiční rozhodnutí by neměli zakládat výhradně na informacích obsažených v tomto dokumentu. 

Společnost Amundi nepřebírá žádnou přímou či nepřímou odpovědnost za použití informací obsažených v tomto dokumentu, a nenese za žádných okolností odpovědnost za rozhodnutí učiněná na základě těchto informací. Tyto informace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Amundi kopírovány, reprodukovány, měněny, překládány ani šířeny pro potřeby třetích osob nebo subjektů v jakékoliv zemi nebo jurisdikci, pokud by se tím společnost Amundi dostala do situace vyžadující registraci společnosti Amundi nebo jejích produktů v takové jurisdikci nebo pokud by to mohlo být považováno za nezákonné. 

Tyto informace jsou vám poskytovány na základě zdrojů, které Amundi považuje za spolehlivé, a mohou být změněny bez předchozího upozornění.