Podmínky používání webových stránek Amundi.cz

Důležité právní informace. Přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky.

POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO MEZINÁRODNÍCH WEBOVÝCH STRÁNEK VYJADŘUJETE SOUHLAS S NÍŽE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NEVSTUPUJTE NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY.

Právní informace o společnosti

Nacházíte se na české části mezinárodních webových stránek společnosti Amundi Asset Management, akciové společnosti („Société Anonyme“) se základním kapitálem ve výši 746 262 615 eur, se sídlem na adrese 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paříž (Francie), zapsané v pařížském obchodním rejstříku pod číslem 437 574 452 RCS Paris, která má povolení k výkonu činnosti investičního správce číslo GP 04000036 udělené francouzským regulačním orgánem pro cenné papíry a trhy AMF (Autorité des Marchés Financiers).

Reprezentaci v České republice představují dceřiné Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. a Amundi Czech Republic Asset Management (dále souhrnně též „Amundi CZ“) zabývajícími se správou portfolií a distribucí nástrojů kolektivního investování na základě povolení k výkonu činnosti uděleného Českou národní bankou.

Osobou odpovědnou za zveřejnění informací na těchto webových stránkách je Bernard De Wit.

Hostingovou společností je PROGICA S.A.S. - 91-93 Boulevard Pasteur 75015 PAŘÍŽ - FRANCIE - Tel. 01 57 72 74 10.

Pouze pro informaci

Informace uvedené na těchto webových stránkách nejsou určeny k dalšímu šíření nebo používání jakýmikoliv osobami nebo subjekty v jakékoliv zemi či jurisdikci, kde by to bylo v rozporu se zákony nebo právními předpisy nebo pokud by se tím společnost Amundi či její přidružené společnosti dostaly do situace vyžadující registraci společnosti v takové jurisdikci. Všechny produkty či služby nemusí být registrované nebo povolené ve všech jurisdikcích či dostupné všem klientům. Údaje a informace uvedené na těchto webových stránkách jsou určeny pouze pro informaci. Nic obsažené na těchto webových stránkách nepředstavuje výzvu či nabídku kteréhokoliv z členů skupiny CREDIT AGRICOLE ohledně poskytování investičního poradenství nebo služeb či nákupu nebo prodeje jakýchkoliv finančních nástrojů.

Omezený přístup

Tyto webové stránky nejsou určeny osobám ani zaměřeny na osoby, které jsou vázány zákony nebo právními předpisy, jež zakazují zveřejňování informací obsažených na těchto webových stránkách nebo přístup k těmto informacím.

Konkrétně NEJSOU tyto webové stránky určeny státním příslušníkům či obyvatelům Spojených států amerických, resp. „americkým osobám“ (tzv. U.S. Person) tak, jak jsou definovány v „nařízení S“ (Regulation S) Komise pro cenné papíry a burzy podle amerického zákona o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933.   Definice tohoto pojmu je uvedena v právních podmínkách pro používání našich webových stránek.

 „Americká osoba“ (tzv. U.S. Person) je: (a) jakákoliv fyzická osoba žijící ve Spojených státech amerických; (b) jakékoliv partnerství nebo obchodní společnost založená nebo zapsaná podle amerických zákonů; (c) jakákoliv pozůstalost, jejíž vykonavatel nebo správce je americkou osobou; (d) jakýkoliv svěřenský fond, jehož správce je americkou osobou; (e) jakékoliv ve Spojených státech se nacházející obchodní zastoupení nebo pobočka osoby, která není americkou osobou; (f) jakýkoliv účet, u kterého veškeré nakládání s vloženými prostředky nebo aktivy vyžaduje souhlas majitele účtu, nebo podobný účet (s výjimkou pozůstalosti nebo svěřenského účtu) spravovaný obchodníkem nebo jiným zmocněncem ve prospěch nebo na účet americké osoby; (g) jakýkoliv spravovaný účet, u kterého může správce s vloženými prostředky nebo aktivy nakládat podle svého uvážení, nebo podobný účet (s výjimkou pozůstalosti nebo svěřenského účtu) spravovaný obchodníkem nebo jiným zmocněncem založeným, zapsaným nebo (jedná-li se o fyzickou osobu) žijícím ve Spojených státech; a (h) jakékoliv partnerství nebo obchodní společnost, jsou-li (i) založené nebo zapsané podle zákonů jiné jurisdikce, než jsou Spojené státy, a (ii) zřízené americkou osobou především za účelem investování do cenných papírů neregistrovaných podle zákona Spojených států o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů, pokud takový subjekt není založen nebo zapsán a vlastněn akreditovanými investory (podle definice v pravidlu 501 písm. a) podle zákona Spojených států o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů), kteří nejsou fyzickými osobami, pozůstalostí nebo svěřenskými fondy.      

Jste-li ze země, které je určena jiná speciální webová stránka společnosti Amundi, pak tato webová stránka, na které se nacházíte, se na vás nevztahuje. V takovém případě opusťte prosím tuto stránku a přihlaste se k příslušné webové stránce společnosti Amundi určené pro vaši zemi.

Nesete výhradní odpovědnost za uvedení země, jíž jste státním příslušníkem a/nebo v níž žijete, a za odpovídající výběr příslušné webové stránky. Potvrzujete tímto, že výběr příslušné webové stránky určené pro vybranou zemi je v souladu s veškerými platnými zákony a právními předpisy země, jíž jste státním příslušníkem a/nebo v níž žijete, a nesete za tento výběr výhradní odpovědnost.

Dosahované výsledky

Výsledky dosažené v minulosti nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích. Příjem z investic může kolísat. Cena nebo hodnota investic, k nimž se zprávy přímo či nepřímo vztahují, může klesat nebo růst v rozporu se zájmy investorů. Společnost Amundi, její poradci, přidružené společnosti ani autoři těchto webových stránek nenesou žádnou odpovědnost za přímou či následnou škodu vyplývající z používání informací obsažených na těchto webových stránkách.

Žádné záruky

Materiály uvedené na těchto webových stránkách jsou předkládány k uvedenému datu a „tak, jak jsou“. Společnost Amundi neposkytuje výslovnou ani implicitní záruku ohledně správnosti, spolehlivosti nebo úplnosti informací uvedených na těchto webových stránkách a výslovně odmítá jakékoliv záruky ohledně vhodnosti těchto webových stránek k jakémukoliv určitému účelu. Materiály vycházejí z informací, které považujeme za spolehlivé, avšak nezaručujeme, že jsou tyto informace správné, úplné, platné nebo aktuální, a v souvislosti s jakýmkoliv určitým účelem se na tyto informace nelze jako na správné, úplné, platné nebo aktuální spoléhat.

Obsah v podobě údajů o trhu

Údaje a informace uvedené na těchto webových stránkách mohou být poskytovány poskytovateli údajů skupiny CREDIT AGRICOLE v souladu s oprávněním uděleným skupině CREDIT AGRICOLE.

Důvěrnost informací

Společnost Amundi považuje veškeré osobní údaje poskytnuté prostřednictvím těchto webových stránek za důvěrné (zejména pak veškeré údaje, které poskytnete oddělení lidských zdrojů) a bude s nimi nakládat v souladu se všemi příslušnými a platnými zákony a právními předpisy.

Společnost Amundi si však vyhrazuje právo získané osobní údaje o vaší osobě i technické a navigační informace, jako je druh internetového prohlížeče, adresa internetového protokolu, navštívené stránky a průměrná doba strávená na této webové stránce, používat pro účely správy a poskytování služeb ve vztahu k vašim investicím a všem ostatním souvisejícím činnostem.

Důležité právní upozornění

1.      Osobní údaje

Uživatel internetu, který si prohlíží tyto webové stránky, může takto společnostem Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. a Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. (dále souhrnně jen jako „Amundi CZ“) předávat nejen technické informace a informace o své aktivitě na těchto stránkách, které jsou předmětem naší politiky týkající se cookies, jako je druh prohlížeče, adresa internetového protokolu, navštívené stránky a průměrná doba prohlížení a nezbytné pro správu webových stránek, ale také osobní údaje potřebné k realizaci služeb nabízených na těchto webových stránkách.

Takto shromážděné osobní údaje mohou být zpracovávány v souladu se zákonem o výpočetní technice a svobodách z 6. ledna 1978 a se Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů „GDPR“ z 27. dubna 2016, a to za podmínek uvedených na každém nosiči používaném při shromažďování údajů pro nabízené služby.

Amundi CZ se zavazuje, že bude osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou pro danou službu, pro kterou byly shromážděny a která je také uvedena na každém formuláři o shromažďování údajů.

Amundi CZ bude se všemi osobními informacemi poskytnutými uživateli internetu prostřednictvím webových stránek nakládat jako s důvěrnými údaji, a to v souladu se všemi platnými právními a správními předpisy.

Shromážděné osobní údaje mohou být sdělovány subdodavatelům v rámci fungování webových stránek nebo provádění sjednané služby. V oprávněných případech mohou být rovněž postoupeny třetím osobám, třeba pro splnění určité povinnosti stanovené v právních či správních předpisech.

Uživatel internetu má právo na přístup, opravu nebo námitku ve vztahu k osobním údajům, které se ho týkají. Stejně tak může uživatel internetu kdykoli stáhnout svůj souhlas se sjednanou službou. K uplatnění tohoto práva se musí uživatel internetu obrátit na správce webových stránek emailem zaslaným na adresu dpo@amundi.com nebo poštou na následující adresu: Amundi CZ – BSC / SEC / PCA –  91-93, boulevard Pasteur – 75730 PARIS Cedex 15.

Rovněž je možné získat informace od pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Amundi na základě emailu zaslaného na adresu dpo@amundi.com nebo předložit stížnost u kontrolního orgánu, kterou zašlete poštou na adresu: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL – 3 Place de Fontenoy –TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07 nebo kterou podáte přímo prostřednictvím webových stránek: www.cnil.fr .

2.      Informace o cookies

Webové stránky Amundi.fr využívají cookies. Při návštěvě webových stránek se cookies uloží do počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. Dále uvedené informace umožňují lépe pochopit, jak fungují cookies a jak používat současné přístroje pro jejich nastavení.

Co je to cookie?

Používání cookies je na internetu běžné. Cookie je malý textový soubor, který obsahuje informace a je zaznamenán na tvrdý disk vašeho koncového zařízení (např. počítač, tablet, chytrý telefon…) ve chvíli, kdy za pomoci navigačního softwaru navštívíte nějaké webové stránky. Do vašeho prohlížeče ho ukládá server webových stránek. Soubor cookie umožňuje svému vydavateli, aby identifikoval koncové zařízení, na němž je zaznamenán, a to po dobu platnosti nebo trvání záznamu příslušného cookie. Cookie neumožňuje určit konkrétní fyzickou osobu.

Proč používáme cookies?

Používáme 3 kategorie cookies, jejichž účel je popsán v další části textu. Cookies nepoužíváme ke shromažďování jmenovitých informací (jako je na příklad jméno).

1. Funkční cookies

Tato cookies nejsou nezbytná k surfování na našich webových stránkách, ale umožňují optimalizovat fungování našich stránek a dávají uživateli internetu přístup ke specifickým funkcím.
Rovněž umožňují přizpůsobit prezentaci našich webových stránek preferencím pro zobrazování zadaným do každého koncového zařízení.
Tato cookies tak umožňují plynulé a na míru šité surfování.
Umístit cookies na koncové zařízení je nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak zajistit individuální přístup k uživateli a zvýšit jeho pohodlí.
Tato cookies ukládá Amundi CZ. Mají velmi krátkou životnost, pro většinu z nich je to doba, po kterou máte otevřenou naši webovou stránku, maximální doba jejich trvání je jeden rok.

2. Cookies pro měření návštěvnosti (statistiky)

Tato cookies shromažďují informace o způsobu, jakým návštěvníci používají webové stránky. Na příklad počet návštěv, nejčastěji navštěvované stránky…
Amundi.fr používá statistický nástroj XITI, který vytváří cookie s jedinečným identifikačním číslem, jehož doba trvání je omezena na 13 měsíců. Shromažďujeme adresu IP, abychom mohli určit město, ze kterého se uživatel internetu připojil k síti. Po použití je tato informace okamžitě anonymizována. Amundi CZ nebo její přidružené společnosti tedy nemohou tímto způsobem v žádném případě určit konkrétní fyzickou osobu.
Shromážděné údaje uchovává Amundi CZ po dobu 6 měsíců a nepostupuje je třetím osobám, ani je nepoužívá k žádným jiným účelům.

Jak pracovat s cookies?

Pro práci s cookies se nabízí řada různých možností. Každé nastavení, které může zadat uživatel internetu, je schopno pozměnit jeho surfování na internetu a podmínky jeho přístupu k některým službám, pro něž je používání cookies potřebné.
Uživatel internetu může kdykoli vyjádřit nebo změnit své přání ohledně cookies, a to za použití postupů, které jsou popsány níže.

1. Nastavení vašeho prohlížeče

-          Pro Chrome:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

-          Pro Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies

-          Pro FireFox:  http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies

-          Pro Operu:  http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

2. Odkazy pro odmítnutí cookies určených k měření návštěvnosti (statistiky)

Pokud jde o cookies, která ukládá Xiti (AT Internet): http://www.xiti.com/fr/optout.aspx

Další informace o cookies

Chcete-li získat další informace o cookies, můžete navštívit webové stránky CNIL na následující adrese: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Podle zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o informatice, souborech a svobodách (loi informatique et libertés, dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) bylo v souvislosti s těmito webovými stránkami učiněno prohlášení předložené národní komisi pro ochranu osobních údajů CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés). Osobní údaje získané na těchto webových stránkách jsou určeny společnosti Amundi, která je uchovává a s výjimkou výše uvedených případů nepředává třetím stranám. V souladu s ustanoveními zákona o zpracování osobních údajů máte právo přístupu ke svým osobním údajům či právo požadovat jejich změnu, opravu nebo vymazání. Chcete-li toto právo uplatnit, kontaktujte správce webových stránek na adrese webmaster@amundi.com nebo můžete napsat na následující adresu: Amundi - Cellule Internet - 90, boulevard Pasteur - 75730 PARIS Cedex 15.

E-mailová korespondence

Uživatelé těchto webových stránek výslovně souhlasí, že internet není bezpečné médium pro sdělování informací a že ho používají zcela na své vlastní riziko. Společnost Amundi nenese odpovědnost za případnou ztrátu nebo škodu, která by mohla být způsobena v důsledku zachycení informací, které jsou vám poskytovány prostřednictvím těchto webových stránek, třetími stranami. Společnost Amundi ani její přidružené společnosti, jednatelé, vedoucí pracovníci či zaměstnanci nenesou odpovědnost za případnou ztrátu nebo škodu, která by mohla být důsledkem ztráty nebo škody způsobené selháním nebo přerušením připojení k těmto webovým stránkám nebo důsledkem chyby, opomenutí, přerušení, vymazání, vady, prodlení ve fungování webových stránek nebo přenosu informací, počítačového viru, selhání komunikačního spojení nebo pozměnění či používání záznamu, a to ani v případě, že okolnosti, které takovou události způsobily, byly pod kontrolou skupiny Crédit Agricole nebo jakéhokoliv dodavatele poskytujícího softwarové služby nebo podporu.

Skupina CREDIT AGRICOLE ani její přidružené společnosti či takové strany nenesou vůči vám odpovědnost za žádné škody, a to ani v případě, že skupina CREDIT AGRICOLE nebo jiná strana byla informována o možnosti vzniku takové škody.

Používání webových stránek

Údaje obsažené na těchto webových stránkách jsou určeny pro vaši informaci a jedná se o údaje doplňující informace uvedené v příslušné dokumentaci vztahují se ke zvažované investici.

Případná investice by měla být realizována pouze na základě takové příslušné dokumentace poskytované investorům před samotnou investicí a/nebo dostupné na vyžádání v přidružených sítích nebo u autorizovaných distributorů společnosti Amundi. Případnou korespondenci můžete zasílat na adresu společnosti Amundi, k rukám správce webových stránek: Internet Department - 91-93, bld Pasteur - 75730 Paris cedex 15 - Francie.

Je výslovně zakázáno úmyslné zneužití jakékoliv části webových stránek společnosti Amundi (včetně hackování, zavirování, narušení nebo nadměrného používání či jakékoliv používání v rozporu s platnými zákony). Některé informace na těchto webových stránkách jsou chráněny heslem a určeny pouze profesionálním investorům, kterým společnost Amundi takové informace zpřístupní. Společnost Amundi si vyhrazuje právo heslo vám odebrat a v případě zneužití pak podle svého uvážení informovat příslušné orgány.

Společnost Amundi si vyhrazuje právo tyto podmínky na základě oznámení (včetně oznámení zaslaného e-mailem nebo zveřejněného na těchto webových stránkách) změnit nebo upravit. Váš přístup na tyto webové stránky může společnost Amundi kdykoliv bez jakékoliv odpovědnosti zrušit na základě oznámení, které vám může být předáno jakýmkoliv způsobem, nebo v případě, že se dopustíte porušení kterékoliv z výše uvedených podmínek.

Používání webových odkazů

Jestliže se přihlásíte nebo opustíte tyto webové stránky prostřednictvím webové odkazu uvedeného na těchto webových stránkách a zobrazíte si obsah, který neposkytuje společnost Amundi, činíte tak na svoje vlastní riziko. Společnost Amundi nepřipravuje materiály dostupné prostřednictvím takového webového odkazu, nekontroluje jejich správnost ani je nehodnotí. Společnost Amundi nenese odpovědnost za skutečné, domnělé či následné škody, náhrady škody plnící represivní funkci ani ztráty způsobené případným prodlením, vadami nebo opomenutím při poskytování služeb, informací nebo jiného obsahu na těchto webových stránkách. Společnost Amundi nečiní žádné záruky nebo prohlášení a nenese žádnou odpovědnost, pokud jde o obsah doručovaný elektronicky jakoukoliv třetí stranou nebo správnost, předmět, kvalitu nebo aktuálnost jakéhokoliv elektronického obsahu.

Praní peněz

V důsledku právních předpisů upravujících boj proti praní peněz a v důsledku dalších právních předpisů musíte při provádění investice předložit doklad totožnosti.

Vlastnictví webových stránek, autorská práva a ochranné známky

Společnost Amundi je držitelem autorských práv ke všem dílům vyskytujícím se na těchto webových stránkách, zejména pak obrázkům, textům, ikonografickému vyobrazení a dokumentům, které si lze z těchto webových stránek stahovat, i k softwaru, který je součástí těchto webových stránek.

Přísně se zakazuje reprodukovat nebo jakýmkoliv způsobem zpodobňovat části těchto webových stránek nebo tyto webové stránky jako celek bez předchozího písemného souhlasu společnosti Amundi.

Výhradně pro osobní potřebu však můžete stahovat nebo tisknout webové stránky společnosti Amundi nebo jejich části za předpokladu, že neodstraníte případná upozornění týkající se autorských práv či práv duševního vlastnictví.

Stahováním nebo jakoukoliv jinou formou kopírování softwaru nebo informací poskytovaných na webových stránkách společnosti Amundi nezískáváte žádná práva vztahující se k takovému softwaru nebo informacím a nesmíte tyto webové stránky reprodukovat (celé ani zčásti), předávat (elektronicky nebo jinými způsoby), měnit nebo používat k veřejným či obchodním účelům ani s použitím těchto webových stránek vytvářet webové odkazy bez předchozího písemného souhlasu společnosti Amundi.

Název „Amundi“ i logo odpovídající tomuto názvu jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Amundi. Nesmíte reprodukovat, mazat, používat ani jakýmkoliv způsobem měnit charakteristické znaky, které se na těchto webových stránkách vyskytují.

Tyto webové stránky a/nebo její podmínky se řídí francouzským právem a vykládají v souladu s francouzským právem. Případné spory vyplývající z těchto podmínek nebo související s těmito podmínkami či webovými stránkami a jejich řešení jsou ve výlučné pravomoci francouzských soudů.

Zdroj údajů – ©2016 Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. Zde obsažené informace: (1) jsou majetkem společnosti Morningstar a/nebo příslušných poskytovatelů obsahu; (2) nesmí být kopírovány ani šířeny; a (3) není poskytována žádná záruka ohledně správnosti, úplnosti nebo aktuálnosti těchto informací. Společnost Morningstar ani příslušní poskytovatelé obsahu nenesou odpovědnost za případné škody nebo ztráty vyplývající z používání těchto informací. Výsledky dosažené v minulosti nejsou zárukou budoucích výsledků.