Právní upozornění

Corporate - Legal notices

Přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky používání webových stránek amundi.cz, jedná se o důležité právní informace.

POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK VYJADŘUJETE SOUHLAS S NÍŽE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NEVSTUPUJTE NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY.

Tyto webové stránky a podmínky jejich používání se řídí platnými právními předpisy České republiky; případné právní spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice.

I. Právní informace o společnostech

Nacházíte se na webových stránkách společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. a společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., se sídlem v České republice.

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., společnost skupiny Amundi

se sídlem Rustonka, ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483

obchodník s cennými papíry, podnikající na základě povolení České národní banky, poskytující investiční služby

IČ: 256 84 558, DIČ: 699 006 817

Bezplatná linka: 800 118 844, e-mail: infocr@amundi.com

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., společnost skupiny Amundi

se sídlem Rustonka, ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524

investiční společnost, podnikající na základě povolení České národní banky, obhospodařovatel a administrátor investičních fondů založených podle českého práva

IČ: 601 96 769, DIČ: 699 006 817

Bezplatná linka: 800 118 844, e-mail: infocr@amundi.cz

(dále souhrnně obě společnosti též jako „Amundi CR“).

 

Hostingovou společností je PROGICA S.A.S.

se sídlem 12 place des États-Unis, 92120 Montrouge, Francie.

II. Informace na webových stránkách

Informace uvedené na těchto webových stránkách nejsou určeny k dalšímu šíření nebo používání jakýmikoliv osobami nebo subjekty v jakékoliv zemi či jurisdikci, kde by to bylo v rozporu s právními předpisy nebo pokud by se tím Amundi CR či jiné společnosti skupiny Amundi dostaly do situace vyžadující povolení/registraci v takové jurisdikci. Všechny produkty či služby nemusí být povolené/registrované ve všech jurisdikcích či dostupné všem klientům. Údaje a informace uvedené na těchto webových stránkách jsou určeny pouze pro informaci. Informace obsažené na těchto webových stránkách nepředstavují nabídku poskytování investičních služeb, investičního poradenství nebo nabídku k nákupu nebo výzvu k prodeji jakýchkoliv finančních nástrojů.

2.1 Omezený přístup na webové stránky

Tyto webové stránky nejsou určeny osobám, na něž se vztahují právní předpisy, které zakazují uveřejňování informací obsažených na těchto webových stránkách nebo přístup k těmto informacím. Osobám, na něž se taková právní omezení vztahují, není dovoleno webové stránky navštívit a měly by je opustit.

2.2 Prezentované výsledky

Minulá výkonnost není zárukou ani ukazatelem budoucích výsledků. Výnos z investic může kolísat. Cena nebo hodnota investic, k nimž se informace přímo či nepřímo vztahují, může klesat nebo růst v rozporu se zájmy investorů. Amundi CR, společnosti skupiny Amundi ani autoři těchto webových stránek nenesou žádnou odpovědnost za přímou či následnou škodu vyplývající z používání informací obsažených na těchto webových stránkách.

2.3 Odpovědnost a záruky

Materiály uvedené na těchto webových stránkách jsou předkládány k uvedenému datu a „tak, jak jsou“. Amundi CR neposkytuje výslovnou ani implicitní záruku ohledně správnosti, spolehlivosti nebo úplnosti informací uvedených na těchto webových stránkách a výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost ohledně vhodnosti těchto webových stránek k jakémukoliv určitému účelu. Materiály vycházejí z informací, které považujeme za spolehlivé, avšak nezaručujeme, že jsou tyto informace správné, úplné, platné nebo aktuální, a v souvislosti s jakýmkoliv určitým účelem se na tyto informace nelze jako na správné, úplné, platné nebo aktuální spoléhat.

2.4 Obsah v podobě údajů o trhu

Údaje a informace uvedené na těchto webových stránkách mohou být poskytovány poskytovateli údajů skupiny CREDIT AGRICOLE, v souladu s oprávněním uděleným skupině CREDIT AGRICOLE.

III. Důvěrnost informací a osobní údaje

Uživatel internetu, který navštíví naše webové stránky, může Amundi CR předávat nejen technické informace a informace o své aktivitě na těchto stránkách, tedy informace, které jsou předmětem naší Politiky týkající se cookies (jako je druh prohlížeče, adresa internetového protokolu, navštívené stránky a průměrná doba prohlížení) a nezbytné pro správu webových stránek, ale také osobní údaje nezbytné k využití služeb nabízených těmito webovými stránkami.

Takto shromážděné osobní údaje mohou být zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení GDPR), a to za podmínek uvedených na každém nosiči používaném při shromažďování osobních údajů pro nabízené služby. Amundi CR se zavazuje, že bude osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou pro danou službu, pro kterou byly shromážděny.

Amundi CR bude se všemi osobními informacemi poskytnutými uživatelem internetu prostřednictvím webových stránek nakládat jako s důvěrnými údaji, a to v souladu se všemi platnými právními předpisy.

Shromážděné osobní údaje mohou být sdělovány subdodavatelům, za účelem zajištění fungování webových stránek nebo provádění sjednané služby. Shromážděné osobní údaje mohou být rovněž předány třetím osobám, na základě právního důvodu, třeba pro splnění určité povinnosti stanovené v právních předpisech.

Uživatel internetu má právo na přístup, opravu nebo právo vznést námitku proti zpracování ve vztahu k osobním údajům, které se ho týkají. Stejně tak může uživatel internetu kdykoli odvolat svůj souhlas se sjednanou službou, pokud ho dříve udělil. K uplatnění tohoto práva se musí uživatel internetu obrátit na správce webových stránek emailem zaslaným na adresu infocr@amundi.com nebo poštou na následující adresu: Amundi Czech Republic - DPO, Rustonka, ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, Česká republika.

Rovněž je možné získat informace od pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Amundi na základě emailu zaslaného na adresu dpo@amundi.com nebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

www.uoou.cz

IV. Politika týkající se cookies

Webové stránky amundi.cz využívají cookies. Při návštěvě webových stránek se cookies uloží do počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. Dále uvedené informace umožňují lépe pochopit, jak fungují cookies a jak používat současné přístroje pro jejich nastavení.

4.1 Co je to cookie?

Používání cookies je na internetu běžné. Cookie je malý textový soubor, který obsahuje informace a je zaznamenán na hard disk vašeho koncového zařízení (např. počítač, tablet, chytrý telefon…) ve chvíli, kdy za pomoci navigačního softwaru navštívíte nějaké webové stránky. Do Vašeho prohlížeče ho ukládá server webových stránek. Soubor cookie umožňuje svému vydavateli, aby identifikoval koncové zařízení, na němž je zaznamenán, a to po dobu platnosti nebo trvání záznamu příslušného cookie. Cookie neumožňuje dohledat konkrétní fyzickou osobu.

4.2 Proč používáme cookies?

Používáme 3 kategorie cookies, jejichž účel je popsán níže. Cookies nepoužíváme ke shromažďování osobních údajů (jako je na příklad jméno uživatele).

4.2.1 Funkční cookies

Tyto cookies nejsou nezbytné k surfování na našich webových stránkách, ale umožňují optimalizovat fungování našich stránek a dávají uživateli internetu přístup ke specifickým funkcím. Rovněž umožňují přizpůsobit prezentaci našich webových stránek preferencím pro zobrazování zadaným do každého koncového zařízení. Tyto cookies tak umožňují plynulé a na míru šité surfování. Umístit cookies na koncové zařízení je nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak zajistit individuální přístup k uživateli a zvýšit jeho pohodlí. Tyto cookies ukládá Amundi CR. Mají velmi krátkou životnost, pro většinu z nich je to doba, po kterou máte otevřenou naši webovou stránku, maximální doba jejich trvání je jeden rok.

4.2.2. Cookies pro měření návštěvnosti (statistiky)

Tyto cookies shromažďují informace o způsobu, jakým návštěvníci používají webové stránky (například počet návštěv, nejčastěji navštěvované stránky…). Amundi.cz používá statistický nástroj XITI, který vytváří cookie s jedinečným identifikačním číslem, jehož doba trvání je omezena na 13 měsíců. Shromažďujeme adresu IP, abychom mohli určit město, ze kterého se uživatel internetu připojil k síti. Po použití je tato informace okamžitě anonymizována. Amundi CR ani jiné společnosti skupiny Amundi tedy nemohou tímto způsobem v žádném případě dohledat konkrétní fyzickou osobu. Shromážděné údaje uchovává Amundi CR po dobu 6 měsíců a nepostupuje je třetím osobám, ani je nepoužívá k žádným jiným účelům.

4.2.3 Jak pracovat s cookies?

Pro práci s cookies se nabízí řada různých možností. Každé nastavení, které může zadat uživatel internetu, je schopno pozměnit jeho surfování na internetu a podmínky jeho přístupu k některým službám, pro něž je používání cookies potřebné. Uživatel internetu může kdykoli vyjádřit nebo změnit své přání ohledně cookies, a to za použití postupů, které jsou popsány níže.

Nastavení vašeho prohlížeče

Pro Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Pro Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies

Pro FireFox: http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies

Pro Operu: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Odkazy pro odmítnutí cookies určených k měření návštěvnosti (statistiky)

Cookies, která ukládá Xiti (AT Internet): http://www.xiti.com/fr/optout.aspx

V. Používání hyperlinků

Uživatelé těchto webových stránek výslovně prohlašují, že chápou, že internet není bezpečné médium pro sdělování informací a že ho používají zcela na své vlastní riziko. Amundi CR nenese odpovědnost za případnou ztrátu nebo škodu, která by mohla být způsobena v důsledku zachycení informací, které jsou Vám poskytovány prostřednictvím těchto webových stránek, třetími stranami. Amundi CR ani jiné společnosti skupiny Amundi, členové statutárních či dozorčích orgánů, vedoucí pracovníci či zaměstnanci nenesou odpovědnost za případnou ztrátu nebo škodu, která by mohla být důsledkem ztráty nebo škody způsobené selháním nebo přerušením připojení k těmto webovým stránkám nebo důsledkem chyby, opomenutí, přerušení, vymazání, vady, prodlení ve fungování webových stránek nebo přenosu informací, počítačového viru, selhání komunikačního spojení nebo pozměnění či používání záznamu, a to ani v případě, že okolnosti, které takovou událost způsobily, byly pod kontrolou skupiny Crédit Agricole nebo jakéhokoliv dodavatele poskytujícího softwarové služby nebo podporu.

Skupina CREDIT AGRICOLE ani její dceřiné společnosti nenesou vůči Vám odpovědnost za žádné škody, a to ani v případě, že skupina CREDIT AGRICOLE byla informována o možnosti vzniku takové škody.

VI. Používání webových stránek

Tyto webové stránky jsou určeny výhradně k poskytování informací o společnostech Amundi CR, skupině Amundi a o produktech schválených pro trh v České republice. Informace o produktech jsou poskytovány pouze v obecné rovině, nebyl zohledněn cílový trh; můžete se pro daný produkt nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací, které o sobě poskytnete distributorovi daného produktu.

Údaje obsažené na těchto webových stránkách jsou určeny pro Vaši informaci. Případná investice do produktů Amundi CR by měla být realizována pouze na základě příslušné dokumentace poskytované investorům na těchto webových stránkách; v případě ostatních produktů na základě dokumentace dostupné na webových stránkách produktu nebo na vyžádání u autorizovaných distributorů.

Je výslovně zakázáno úmyslné zneužití jakékoliv části webových stránek Amundi CR (včetně hackování, zavirování, narušení nebo nadměrného používání či jakékoliv používání v rozporu s platnými právními předpisy). Některé informace na těchto webových stránkách jsou chráněny heslem a určeny pouze profesionálním/kvalifikovaným zákazníkům či distributorům, kterým Amundi CR takové informace zpřístupní. Amundi CR si vyhrazuje právo heslo Vám odebrat a v případě zneužití pak podle svého uvážení informovat příslušné orgány.

Amundi CR si vyhrazuje právo tyto podmínky používání webových stránek změnit nebo upravit, na základě oznámení (včetně oznámení zaslaného e-mailem nebo uveřejněného na těchto webových stránkách). Váš přístup na tyto webové stránky může Amundi CR kdykoliv zrušit, na základě oznámení, které Vám může být předáno jakýmkoliv způsobem, nebo v případě, že se dopustíte porušení kterékoliv z výše uvedených podmínek.

VII. Používání webových odkazů

Jestliže se přihlásíte na tyto webové stránky nebo opustíte tyto webové stránky prostřednictvím webového odkazu uvedeného na těchto webových stránkách a zobrazíte si obsah, který neposkytuje Amundi CR, činíte tak na svoje vlastní riziko. Amundi CR nepřipravuje materiály dostupné prostřednictvím takového webového odkazu, nekontroluje jejich správnost ani je nehodnotí. Amundi CR nenese odpovědnost za skutečné, domnělé či následné škody, neposkytuje náhrady škody ani nekompenzuje ztráty způsobené případným prodlením, vadami nebo opomenutím při poskytování služeb, informací nebo jiného obsahu na těchto webových stránkách. Amundi CR nečiní žádné záruky nebo prohlášení a nenese žádnou odpovědnost, pokud jde o obsah doručovaný elektronicky jakoukoliv třetí stranou nebo správnost, předmět, kvalitu nebo aktuálnost jakéhokoliv elektronického obsahu.

VIII. Praní peněz

V souladu s právními předpisy upravujícími opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy, musíte při investování předložit doklad totožnosti.

IX. Vlastnictví webových stránek, autorská práva a ochranné známky

Amundi CR nebo jiné společnosti skupiny Amundi jsou držiteli autorských práv ke všem dílům vyskytujícím se na těchto webových stránkách, zejména pak k obrázkům, textům, ikonografickému vyobrazení a dokumentům, které si lze z těchto webových stránek stahovat, i k softwaru, který je součástí těchto webových stránek.

Přísně se zakazuje reprodukovat nebo jakýmkoliv způsobem zpodobňovat části těchto webových stránek nebo tyto webové stránky jako celek bez předchozího písemného souhlasu Amundi CR.

Výhradně pro osobní potřebu však můžete stahovat nebo tisknout webové stránky Amundi CR nebo jejich části za předpokladu, že neodstraníte případná upozornění týkající se autorských práv či práv duševního vlastnictví.

Stahováním nebo jakoukoliv jinou formou kopírování softwaru nebo informací poskytovaných na webových stránkách Amundi CR nezískáváte žádná práva vztahující se k takovému softwaru nebo informacím a nesmíte tyto webové stránky reprodukovat (celé ani zčásti), předávat (elektronicky nebo jinými způsoby), měnit nebo používat k veřejným či obchodním účelům ani s použitím těchto webových stránek vytvářet webové odkazy bez předchozího písemného souhlasu Amundi CR.

Název „Amundi“ i logo odpovídající tomuto názvu jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny Amundi. Nesmíte reprodukovat, mazat, používat ani jakýmkoliv způsobem měnit charakteristické znaky, které se objevují na těchto webových stránkách.