Formuláře

Nejrychlejší cesta získání formulářů

Veškeré formuláře jsou nyní dostupné online v rámci aplikace Nemo (nové smlouvy, dodatky, změny..) případně Fundoo (nové smlouvy). V případě, že potřebujete tištěný formulář, vyhledejte si ho prosím níže. Vyplněný a podepsaný formulář následně odevzdejte svému finančnímu poradci nebo přímo na Klientském centru společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. Na formuláři je nezbytný úředně ověřený podpis klienta (platí v případě, že není ověřen podpis finančním poradcem).

Amundi Invest / Fundoo

Smlouva pro založení produktu investic je dostupná výhradně elektronicky v rámci aplikace Nemo nebo Fundoo . Na základě této smlouvy můžete jednorázově či pravidelně investovat do fondů Amundi, resp. jejich podfondů. Uzavření této smlouvy je postačující i pro další investice.

V případě výpadku Nema/Fundoo a nutnosti založení smlouvy mimo portály Amundi, prosíme, kontaktujte infolinku společnosti Amundi ( info-cr@amundi.com ) se žádostí o doručení elektronické smlouvy včetně vygenerovaného čísla.

Amundi Rentier 3S - (smart » simple » sexy) – program životního cyklu

Smlouva pro založení programu Rentier 3S je dostupná výhradně elektronicky v rámci aplikace Nemo nebo Fundoo .

V případě výpadku Nema/Fundoo a nutnosti založení smlouvy mimo portály Amundi, prosíme, kontaktujte infolinku společnosti Amundi ( info-cr@amundi.com ) se žádostí o doručení elektronické smlouvy včetně vygenerovaného čísla.

Změnový dodatek ke smlouvám - Amundi Rentier 3S, Rentier Invest, Zlatá Rybka

Změnový dodatek ke Smlouvě  - formulář umožňuje změnit parametry programu (použití alokační brzdy, cílovou částku, investiční horizont programu).

Změnový dodatek ke smlouvě 3S (pro smlouvy do 30.11.2018)

Změnový dodatek ke Smlouvě Rentier 3S  - formulář umožňuje změnit parametry programu (použití alokační brzdy, cílovou částku, investiční horizont programu).

Univerzální formuláře

 • Žádost o zpětný odkup – formulář je určen pro částečný nebo úplný odkup podílových listů a pro zrušení účtu nebo smlouvy ve společnosti skupiny Amundi.
 • Žádost o výměnu  - formulář slouží pro uskutečnění výměny podílových listů mezi fondy skupiny Amundi, resp. jejich podfondy,
 • Žádost o změnu údajů  – touto žádostí lze provést především změnu finančního poradce, změnu adresy trvalého pobytu/sídla, korespondenční adresy, nahlásit účet pro poukazování výnosů v případě investic do tříd podfondů vyplácejících dividendy, apod. Tento formulář současně slouží k doplnění údajů o zdroji peněžních prostředků, účelu investice, atd.( AML dotazník) , přičemž požadovat od klienta informace uvedené v tomto dotazníku ukládá zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu.
 • Oprávněný zástupce/Oznámení další daňové rezidence  – formulář k identifikaci oprávněného/ zákonného zástupce, který může konat za nezletilou a/ nebo nesvéprávnou osobu. Je nedílnou součásti smluvní dokumentace uzavřené se společností Amundi, případně dalšího formuláře, pokud v těchto formulářích bylo zaškrtnuto pole oprávněného zástupce. Současně tento formulář slouží k Oznámení další daňové rezidence v případě, že má Klient více daňových rezidencí. Neplatí pro právnické osoby.
 • Plná moc  na základě tohoto formuláře je Zmocněnec oprávněn nakládat s Vybranými produkty skupiny Amundi v neomezeném rozsahu, vyjma změny identifikačních a kontaktních údajů klienta.
 • Identifikace konečného majitele  slouží k identifikaci majitele produktů skupiny Amundi nebo majitele peněžních prostředků, pokud se liší od klienta uvedeného ve smlouvě. Tyto údaje se zjišťují zejména s ohledem na povinnosti stanovené k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • Právnické osoby - Oprávněný zástupce právnické osoby/Prohlášení pro účely automatické výměny informací dle zákona č. 164/2013 Sb. (CRS a FATCA)/Identifikace skutečného majitele  je určen výhradně pro provedení doplňující identifikace klienta právnické osoby – zajišťuje identifikaci zástupců a skutečného majitele klienta-právnické osoby a pro získání dalších informací o klientovi podle platných právních předpisů. Jde o povinnou přílohu ke všem formulářům smluv a pokynů.  Pokyny (vysvětlení) k formuláři .
 • Přechod produktů skupiny Amundi  – nabyvatel produktů skupiny Amundi hodlá tyto produkty získané zpravidla v rámci dědictví, případně v rámci vypořádání společného jmění manželů, dále držet.
 • Žádost o pravidelný zpětný odkup  - vyplněním této žádosti klient předává pokyn k pravidelnému zpětnému odkupu skupiny Amundi. Automatický odkup produktů skupiny Amundi bude prováděn v klientem určené částce a době v předdefinované periodě a získané prostředky budou převáděny na klientem v žádosti uvedený účet.
 • Přechod a zpětný odkup produktů skupiny Amundi  – nabyvatel produktů skupiny Amundi hodlá tyto produkty získané zpravidla v rámci dědictví, případně v rámci vypořádání společného jmění manželů, ihned zpětně odkoupit.
 • Žádost o převod  – vyplňuje se v případě, kdy stávající klient převádí část nebo všechny podílové listy na jinou osobu

Smlouva pro založení programu Rentier 3S je dostupná výhradně elektronicky v rámci aplikace Nemo nebo Fundoo .

 

V případě výpadku Nema/Fundoo a nutnosti založení smlouvy mimo portály Amundi, prosíme, kontaktujte infolinku společnosti Amundi ( info-cr@amundi.com ) se žádostí o doručení elektronické smlouvy včetně vygenerovaného čísla.