Důležité upozornění pro klienty

Důležité upozornění pro klienty

 

I. Tato webová prezentace společností skupiny Amundi v České republice představuje souhrn informací a dat o podílových fondech distribuovaných v ČR a investičních službách nabízených v ČR. Dále jsou na tomto místě publikovány zprávy, komentáře, studie a další články související s kolektivním investováním a kapitálovými trhy. Skupina Amundi sestává ze společností založených dle různých jurisdikcí, jejich předmětem činnosti je správa aktiv.

II. Na webových stránkách jsou uveřejňovány informace o fondech, pro které mají společnosti skupiny Amundi v ČR oprávnění nabízet, vydávat a zpětně odkupovat podílové listy.

III. Sdělení obsažená na těchto stránkách mají za cíl rychle a pohotově přinášet aktuální informace o fondech a událostech.

Uvažujete–li o investici do některého z prezentovaných fondů, pak:

  • dříve než se rozhodnete investovat, seznamte se s prospekty a Sděleními klíčových informací (dále v tomto dokumentu jen „KIID“) zahraničních fondů nebo se statuty a KIIDy Českých fondů skupiny Amundi, kde jsou uvedeny také informace o rizicích spojených s těmito produkty. Tyto prospekty a statuty a KIIDy lze také získat zdarma v sídle společností či prostřednictvím bezplatné linky 800 118 844 nebo žádostí zaslanou na infocr@amundi.com ;
  • seznamte se s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky investice v dané zemi, mějte na paměti, že investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Nelze zaručit, že určité státy, trhy či odvětví vykážou takový výkon, jaký byl původně očekáván. Investování zahrnuje určitá rizika jako např. politická či měnová. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit;
  • doporučujeme Vám, abyste se svým osobním bankéřem nebo finančním poradcem pečlivě projednali svou toleranci vůči investičnímu riziku.

IV. Webová prezentace je průběžně doplňována a aktualizována. Aktuální a historické hodnoty a další údaje vztahující se k fondům jsou zpracovány z relevantních databází. Klíčové dokumenty fondů – statuty a KIIDy Českých fondů skupiny Amundi, prospekty a KIIDy zahraničních fondů, KIIDy a výroční zprávy fondů jsou věrnou kopií jejich tištěných vydání. U převzatých informací a textů je vždy uveden jejich zdroj a datum.

V. Na těchto webových stránkách někdy uvádíme pouze zkrácené názvy nebo české překlady fondů. Úplné názvy fondů jsou k dispozici ve statutech a prospektech těchto fondů. Pojmy „fondy skupiny Amundi“ nebo „fondy Amundi“ se rozumí fondy a investiční řešení vytvářené, obhospodařované nebo nabízené jednotlivými společnostmi skupiny Amundi a distribuované v příslušných regionech světa.

Zpracovaly společnosti skupiny Amundi v České republice.