CSR

Amundi Czech Republic v rámci Corporate Social Responsibility („CSR“, „společenská odpovědnost firem“) se chce v rámci své podnikatelské činnosti chovat odpovědně k prostředí i společnosti.

Tato odpovědnost se projevuje vůči klientů, dodavatelům a zaměstnancům a obecněji ke všem zúčastněným stranám, kterých se podnikání společnosti Amundi Czech Republic týká.

Etický kodex Amundi (Code of Conduct)

Etický kodex Amundi (Code of Conduct) uvádí do praxe závazky Code of Ethics a a má sloužit jako vodítko pro naše každodenní jednání, rozhodování a chování. Je výsledkem spolupráce mezi různými obchodními odděleními společnosti a jejími zaměstnanci.

Kromě dodržování legislativních, regulatorních a profesních pravidel, Amundi Code of Conduct, který se vztahuje na všechny naše činnosti, odráží náš závazek vykonávat naše činnosti při dodržení nejvyšších etických standardů, profesionálně a v nejlepším zájmu našich zákazníků.

Amundi Code of Conduct

Antikorupční politika Amundi (Anti-Corruption Policy)

V souladu se svými hodnotami zavedla společnost Amundi soubor etických pravidel a postupů na účely dodržení požadavků předpisů, které se na ni vztahují, včetně protikorupční procedury. K tomuto opatření přistoupila skupina Amundi nejen proto, aby vyhověla novým právním předpisům v této oblasti, ale také proto, aby byla schopna co nejlépe dostát svému závazku vykonávat všechny své činnosti čestně a otevřeně, v souladu s nejpřísnějšími etickými normami, a chránit tak svou reputaci.

Amundi Anti-Corruption Policy

Whistleblowing

Cílem systému whistleblowingu je posílit prevenci rizik tím, že se všem interním a externím zaměstnancům a obchodním partnerům poskytují prostředky k nahlášení skutečností, které spadají do oblasti působnosti regulace o whistleblowingu.

Společnost Amundi zpřístupňuje nástroj pro whistleblowing, který slouží ke shromažďování těchto informací, přičemž je zaručena ochrana oznamovatele jednajícího v souladu s právními předpisy.

BKMS® SYSTEMS je kdykoli a odkudkoli přístupný na adrese: https://www.bkms-system.com/Groupe-Credit-Agricole/alertes-ethiques