CRS a FATCA

Common Reporting Standard (CRS)

Do české legislativy byla zákonem č. 164/2013, o mezinárodní spolupráci při správě daní implementována směrnice č. 2014/107/EU, jako reakce na vývoj v EU a OECD týkající se automatické výměny informací v oblasti daní, kdy EU a OECD připravily společný standard pro oznamování a postupy náležité péče pro získání informací o finančním účtu, tzv. globální standard Common Reporting Standard (CRS).

Na základě výše uvedené legislativy jsou české finanční instituce od roku 2016 povinny zjišťovat a prověřovat daňové rezidentství svých klientů. Na základě těchto zjištění budou finanční instituce v případě klientů, daňových rezidentů z většiny vyspělých cizích států (účastnit se hodlá cca 100 států), oznamovat českému finančnímu úřadu vybrané informace o těchto zahraničních klientech, a to jednou ročně za předchozí kalendářní rok (poprvé v roce 2017 informace za rok 2016).

Zejména se jedná o identifikaci klienta včetně jeho daňového identifikačního čísla, informace o hodnotách na majetkových účtech vždy ke konci kalendářního roku a informace o případných dividendách a příjmech ze zpětného odkupu během tohoto roku.

Český finanční úřad tyto informace dále předá správcům daně ostatních zúčastněných států. Obdobným způsobem budou postupovat i zahraniční finanční instituce v účastnících se státech, tj. informace o českých/slovenských daňových rezidentech, jejich účtech a příjmech v zahraničí, budou těmito zahraničními institucemi předány přes zahraniční finanční úřad českému/slovenskému finančnímu úřadu k ověření správného zdanění zahraničních příjmů českých/slovenských daňových rezidentů.

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. a Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. svou zjišťovací povinnost v rámci CRS plní sběrem dat z jednotlivých formulářů (smluv), kde klient potvrdí zemi své daňové rezidence, a souvisejícími listinnými důkazy. V případě daňových nerezidentů uvede klient i své daňové identifikační číslo. Pokud je klient daňovým rezidentem ve více zemích, uvede všechny daňové rezidence a zde přidělená daňová identifikační čísla.

Sběr dat a prohlášení se primárně týká klientů uzavírajících novou smlouvu. Nicméně, požadavek na získání prohlášení může nastat i u stávajících klientů. Prohlášení je vydáváno na dobu neurčitou, a pokud u klienta nedojde ke změně okolností (např. přestěhování do jiné země), bude vyžadováno pouze jednou.

CRS and FATCA information in English

Užitečné odkazy k CRS:

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/umluva-o-vzajemne-spravni-spolupraci-mca/mnohostranna-dohoda-mcaa-a-spolecny-stan
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

FATCA je zákon Spojených států amerických z roku 2009, který požaduje, aby zahraniční finanční instituce (tedy i Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. a Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. ) zjišťovaly a prostřednictvím národního finančního úřadu (v případě ČR se jedná o Specializovaný finanční úřad) informovaly americký daňový úřad Internal Revenue Services (IRS) o finančních účtech, jejichž majiteli jsou americké osoby (jinak též jako US osoby). Účelem FATCA je stejně jako u CRS předcházet a odkrýt daňové úniky (amerických) daňových poplatníků v zahraničí.

Na základě výše uvedeného zákona č. 164/2013, o mezinárodní spolupráci při správě daní a mezivládní Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování (obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act) jsou od července 2014 u nových, ale i stávajících klientů, v rámci plnění zjišťovací povinnosti vyhledávány americké osoby.

U nových klientů, amerických osob, je zásadně aplikován přístup Zakázaného investora, tedy zákaz distribuce produktů Amundi v USA a osobám z USA. U stávajících klientů, amerických osob, jsou doplňovány dokumentační podklady nutné k dodržení FATCA pravidel, tedy zejména potvrzení vybraných amerických daňových formulářů W-9, W8-BEN nebo W8-BEN-E; i u stávajících klientů je však zásadně aplikován přístup Zakázaného investora a veškeré produkty Amundi budou povinně zpětně odkoupeny.

Ověření statusu klienta pro účely FATCA se provádí sběrem dat z jednotlivých formulářů (smluv) a souvisejícími listinnými důkazy.

CRS and FATCA information in English

Užitečné odkazy k FATCA:

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/dohoda-fatca/zakladni-informace
https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca
https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx
 
Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. a Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. tímto oznamují, že v návaznosti na zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v aktuálním znění, budou uplatňovat postupy náležité péče dle přílohy č. 2 výše uvedeného zákona také pro dříve existující účty entit, jejichž hodnota ke dni 31.12.2015 nepřevyšuje částku odpovídající ekvivalentu 250.000,- USD.