Formuláře

Nejrychlejší cesta získání formulářů

Stáhněte si prosím příslušný formulář pro daný produkt skupiny Amundi z těchto stránek a po vyplnění jej odevzdejte svému finančnímu poradci, osobnímu bankéři nebo přímo na Klientském centru společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. V některých případech (prosím, viz příslušný formulář) je dostatečný úředně ověřený podpis a zaslání formuláře do sídla naší společnosti.

Amundi Invest

Smlouva pro uzavření programu  (dříve Pioneer Invest) – Na základě této smlouvy může klient jednorázově či pravidelně investovat do fondů Amundi ČR a fondů skupiny Amundi, resp. jejich podfondů. Uzavření této smlouvy je postačující i pro další investice.

Tento formulář lze použít pouze pokud bude do pravého horního rohu zároveň doplněno unikátní číslo smlouvy, které obdržíte obratem po zaslání SMS zprávy s textem AMUNDI INVEST na číslo +420 777 080 808. Toto číslo smlouvy může být použito pouze pro jednu smlouvu. Vámi zaslaná SMS zpráva je zpoplatněna dle ceníku Vašeho operátora.

AMUNDI RENTIER 3S - (smart » simple » sexy) – program životního cyklu

Smlouva pro uzavření programu  - na základě této smlouvy bude klientovi založen program AMUNDI RENTIER 3S. Tento formulář lze použít pouze pokud bude do pravého horního rohu zároveň doplněno unikátní číslo smlouvy, které obdržíte obratem po zaslání SMS zprávy s textem AMUNDI 3S na číslo +420 777 080 808. Toto číslo smlouvy může být použito pouze pro jednu smlouvu. Vámi zaslaná SMS zpráva je zpoplatněna dle ceníku Vašeho operátora.

ZMĚNOVÝ DODATEK KE SMLOUVÁM - AMUNDI RENTIER 3S, Rentier Invest, Zlatá Rybka

Změnový dodatek ke Smlouvě  - formulář umožňuje změnit parametry programu (použití alokační brzdy, cílovou částku, investiční horizont programu).

ZMĚNOVÝ DODATEK KE SMLOUVĚ RENTIER 3S (pro smlouvy do 30.11.2018)

Změnový dodatek ke Smlouvě Rentier 3S  - formulář umožňuje změnit parametry programu (použití alokační brzdy, cílovou částku, investiční horizont programu).

Platforma

 • Smlouva pro uzavření (nebo sjednání) produktu  – na základě této smlouvy může klient jednorázově investovat do do fondů Amundi CR a fondů Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions a Amundi S.F. a Ostatních fondů (fondy vybraných 3. stran). Smlouva dále umožňuje pravidelné investice do Programu pravidelného investování Rytmus Platforma - avšak pouze do fondů skupiny Amundi. Uzavření této smlouvy je postačující i pro další investice. Tento formulář lze použít pouze pokud bude do pravého horního rohu zároveň doplněno unikátní číslo smlouvy, které obdržíte obratem po zaslání SMS zprávy s textem AMUNDI PLT na číslo +420 777 08 08 08.
 • Formulář následných jednorázových investic - na základě tohoto formuláře lze investovat do dalších fondů skupiny Amundi a Ostatních fondů na smlouvě Platforma. Číslo smlouvy zůstává zachováno.

Univerzální formuláře

 • Žádost o zpětný odkup – formulář je určen pro částečný nebo úplný odkup podílových listů a pro zrušení účtu nebo smlouvy ve společnosti skupiny Amundi.
 • Žádost o výměnu  - formulář slouží pro uskutečnění výměny podílových listů mezi Českými fondy Amundi ČR a fondy skupiny Amundi, resp. jejich podfondy,
 • Žádost o změnu údajů  – touto žádostí lze provést především změnu finančního poradce, změnu adresy trvalého pobytu/sídla, korespondenční adresy, nahlásit účet pro poukazování výnosů v případě investic do tříd podfondů vyplácejících dividendy, apod. Tento formulář současně slouží k doplnění údajů o zdroji peněžních prostředků, účelu investice, atd.( AML dotazník) , přičemž požadovat od klienta informace uvedené v tomto dotazníku ukládá zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu.
 • Oprávněný zástupce/Oznámení další daňové rezidence  – formulář k identifikaci oprávněného/ zákonného zástupce, který může konat za nezletilou a/ nebo nesvéprávnou osobu a/ nebo právnickou osobu. Je nedílnou součásti smlouvy Amundi Invest a uzavření programu Amundi Rentier 3S, případně dalšího formuláře, pokud v těchto formulářích bylo zaškrtnuto pole oprávněného zástupce. Současně tento formulář slouží k Oznámení další daňové rezidence v případě, že má Klient více daňových rezidencí.
 • Plná moc  na základě tohoto formuláře je Zmocněnec oprávněn nakládat s Vybranými produkty skupiny Amundi v neomezeném rozsahu, vyjma změny identifikačních a kontaktních údajů klienta.
 • Identifikace konečného majitele  slouží k identifikaci majitele produktů skupiny Amundi nebo majitele peněžních prostředků, pokud se liší od klienta uvedeného ve smlouvě Amundi Invest, Smlouvě pro uzavření programu Amundi Rentier 3S. Tyto údaje se zjišťují zejména s ohledem na povinnosti stanovené k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • Právnické osoby - Oprávněný zástupce právnické osoby/Prohlášení pro účely automatické výměny informací dle zákona č. 164/2013 Sb. (CRS a FATCA)/Identifikace skutečného majitele  je určen výhradně pro provedení doplňující identifikace klienta právnické osoby – zajišťuje identifikaci zástupců a skutečného majitele klienta-právnické osoby a pro získání dalších informací o klientovi podle platných právních předpisů. Jde o povinnou přílohu ke všem formulářům smluv a pokynů. Pokyny (vysvětlení) k formuláři naleznete  zde .
 • Přechod produktů skupiny Amundi  – nabyvatel produktů skupiny Amundi hodlá tyto produkty získané zpravidla v rámci dědictví, případně v rámci vypořádání společného jmění manželů, dále držet.
 • Žádost o pravidelný zpětný odkup  - vyplněním této žádosti klient předává pokyn k pravidelnému zpětnému odkupu skupiny Amundi. Automatický odkup produktů skupiny Amundi bude prováděn v klientem určené částce a době v předdefinované periodě a získané prostředky budou převáděny na klientem v žádosti uvedený účet.
 • Přechod a zpětný odkup produktů skupiny Amundi  – nabyvatel produktů skupiny Amundi hodlá tyto produkty získané zpravidla v rámci dědictví, případně v rámci vypořádání společného jmění manželů, ihned zpětně odkoupit.
 • Žádost o převod  – vyplňuje se v případě, kdy stávající klient převádí část nebo všechny podílové listy na jinou osobu