Změny Statutů a Sdělení klíčových informací tuzemských fondů

26. únor 2021

Amundi, Produkty

V průběhu února 2021 došlo k aktualizaci všech Statutů a Sdělení klíčových informací lokálních (tuzemských) fondů.

V souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech představenstvo Společnosti projednalo roční aktualizaci Statutů a dokumentu Klíčové Informace pro Investory (dále jen „KIID“) následujících investičních fondů:

 • Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • KB Privátní správa aktiv Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • Amundi CR Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále samostatně jen „CR Krátkodobý“)
 • KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále samostatně jen „KB Dluhopisový“)
 • Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • KB Privátní správa aktiv 1, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále samostatně jen „KB PSA 1“)
 • KB Privátní správa aktiv 5D, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • Amundi CR – Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále samostatně jen „Amundi CR – Sporokonto“)
 • Amundi CR – obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále samostatně jen „Amundi CR Obligační“)
 • Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále samostatně jen „All-Star Selection“)
 • Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • Realitní fond KB, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • KB Private Equity, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • Realitní fond KB 2, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • KB Private Equity 2, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • Realitní fond KB 3, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • KB Private Equity 3, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • KBPB Bond Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • KBPB Equity Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • KBPB Short Term Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • (dále společně jen „Fondy“).

A dále následující investiční fondy:

 • Amundi CR IM Akciový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • Amundi CR IM Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • KBPB Conservative Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • KBPB Balanced Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 • Amundi CR Private Equity 4, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

(dále společně jen „Fondy 1“).

i. Obecné důvody změn statutů Fondů:

 • roční aktualizace dle požadavků zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále také „Zákon“) a jeho prováděcích předpisů (historická výkonnost, TER, seznam obhospodařovaných fondů, seznam vedoucích osob, upřesnění textu v návaznosti na novelu Zákona či jeho prováděcích předpisů v minulém roce);
 • úprava v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále také „SFDR“).

Investiční proces Společnosti a investiční politika byla uvedena do souladu s článkem 6 SFDR. Společnost v dalším kroku připravuje další změny investiční politiky fondů tak, aby obhospodařované fondy naplňovali podmínky ustanovení článku 8 SFDR;

II. Důvody změn statutů Fondů 1 :

 • změna úpravy v souladu se SFDR, kdy došlo k mírné úpravě textace v souladu se statuty ostatních Fondů.

III. Další (dílčí) změny následujících statutů:

 • Statut KB PSA 1

i. Bechmark portfolia KB PSA 1 :

V rámci restrukturalizace nabídky lokálních fondů s cílem dosažení větší transparentnosti v nabídce, došlo k ukotvení parametrů portfolia fondu KB PSA 1 v oblasti výnosové křivky 1 rok – 3 roky, tedy zařazení fondu dle struktury portfolia a celkového rizika mezi fond Amundi CR Krátkodobý a KB Dluhopisový.

Stávající benchmark 50 % index CHG2TR (české státní dluhopisy se splatností 3-5 let), 40 % indexem CHG1TR (české státní dluhopisy se splatností 1-3 roky), 10 % 2M PRIBOR, není z pohledu Společnosti relevantní pro alokaci portfolia, portfolio fondu KB PSA 1 není řízeno s ohledem na tento benchmark.

V souvislosti s výše uvedeným a implementací ESMA guidelines týkajících se výkonnostní odměny (Obecné pokyny k výkonnostním poplatkům SKIPCP a některých druhů AIF) byl uveden nový tzv. výkonnostní benchmark, který lépe reflektuje rizikový profil, investiční horizont a cíl portfolia (90% index BZECG1 i české státní dluhopisy se splatností 1 až 3 roky + 10% 2T Repo sazba ČNB). Zároveň s implementací ESMA guideline dochází k prodloužení tzv. resetu výkonnostního období pro uplatnění výkonnostní odměny z 2 let na 5 let.

ii. Charakteristika typického investora a doporučený investiční horizont

Text byl aktualizován zejména s ohledem na změnu investičního horizontu z původní hodnoty 1,5 rok na 2 roky. Nesoulad mezi horizontem výkonnostního cíle fondu KB PSA 1 a doporučeným investičním horizontem byl odstraněn úpravou v příslušných paragrafech statutu tohoto fondu.

 • Statut Amundi CR – Sporokonto

i. Bechmark portfolia Amundi CR – Sporokonto

Navržená úprava kopíruje statut fondu KB PSA 1. Záměr Společnosti je tedy shodný s předešlou změnou statutu fondu KB PSA 1, tedy ukotvení parametrů portfolia fondu Amundi CR – Sporokonto v oblasti výnosové křivky 1 rok – 3 roky, zařazení fondu dle struktury portfolia a celkového rizika mezi fond CR Krátkodobý a Amundi CR Obligační a KB Dluhopisový.

ii. V investičních limitech dochází k úpravě zejména následujících oblastí:

 • WAL limit (Weighted Average Life) - prodloužení z 3 let na 4 roky,
 • WAM limit (Weighted Average Maturity) - prodloužení z 18 měsíců na 3 roky,
 • Maximální expozice do dluhopisů s ratingem nižším než investiční stupeň – snížení maximální expozice z 30% na 20%,
 • Maximální cizoměnová expozice - nahrazeni limitu 20% na celkovou expozici požadavkem na plné zajištění (+/-10%), dle interního výkladu Společnosti.
 • Limit VAR – zvýšení z 1,5% na 2%.

iii. Doporučený investiční horizont

Investiční horizont byl opět převzat z poslední úpravy statutu PSA 1.

iv. Cut-off pro přijímání pokynů

Statut fondů Amundi CR – Sporokonto, Amundi CR Obligační a All-Star Selection definuje, že odkupní cena PL je stanovena ke dni, kdy Společnost obdrží odkupní formulář, pokud byl doručen před 19:00. V praxi, pokud však Společnost obdrží žádost o odkup v 16:00, je nepravděpodobné, že bude zpracována ve stejný den s cenou definovanou ve statutu. Příslušnou úpravou došlo k harmonizaci textu s ostatními statuty Fondů/Fondů 1 a též k odstranění nálezu interního auditora.

Všechny předložené změny statutů Amundi CR – Sporokonto a KB PSA 1 byly odsouhlaseny či přímo navrženy odd. Risk Managementu. Předložené změny statutů splňují zákonné požadavky pro změnu investiční strategie dle § 207 Zákona a byly též schváleny v rámci NAP Committee.

Představenstvo Společnosti schválilo předložené změny statutů Fondů/Fondů 1 a příslušné KIID Fondů/Fondů 1, a to s účinností od dne 18. 2. 2021.

Zápis ze zasedání Představenstva Společnosti je k dispozici  zde .

V případě dotazů kontaktujte prosím Amundi na tomto emailu:  infocr@amundi.com .
Vaše Amundi