Vyšší hodnocení pro Amundi Funds Cash USD od ratingové agentury Fitch

17. duben 2023

Ratingová agentura Fitch zlepšila hodnocení fondu Amundi Funds Cash USD

Zvýšení ratingu je dobrým signálem pro současné i potenciální investory, kteří hledají atraktivní zhodnocení a vysokou likviditu v rámci krátkodobých investičních řešení v dolarech. Vyšší rating si fond zasloužil díky vysoké úvěrové kvalitě podkladového portfolia a řízení rizikovosti fondu. Amundi Funds Cash USD za posledních 12 měsíců doručil investorům zhodnocení 3,1 %*. Tempo zhodnocení fondu zrychlilo s růstem úrokových sazeb. Od začátku roku připsal fond investorům zhodnocení již +1,5 %* a výnosový potenciál fondu pro následujících 12 měsíců se pohybuje kolem 5 %*.

Fondy peněžního trhu obecně nabízejí stabilní řešení pro klienty, kteří chtějí investovat svou přebytečnou volnou hotovost. Tyto fondy nabízejí vysokou likviditu, čímž poskytují atraktivní řešení v nejistém prostředí a mohou poskytnout ochranu před volatilitou jiných tříd aktiv.

Přejít na detail fondu

* Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Údaje k 14/4/2023

Upozornění:

Marketingové sdělení. Tento dokument obsahuje informace o fondu Amundi Cash USD, ISIN: LU0568621618. Manažerská společnost fondu je Amundi. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím se prosím seznamte se Statutem fondu a Klíčovými informacemi pro investory. Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. Cílový trh jednotlivých produktů nemusí odpovídat cílovému trhu zákazníka a klient se může nacházet jak mimo cílový trh, tak i v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých zákazníkem distributorovi produktu. Hodnota investice a příjem z ní, může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne nebo nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi.cz ve Statutech fondů či Sděleních klíčových informací. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi.cz. Uvedené informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly. Informace jsou platné ke dni 14.04.2023.

Další zprávy