Rozhodnutí o povolení splynutí podílových fondů a vznik práva na odkup

20. prosinec 2019

OZNÁMENÍ DLE § 391 ZÁKONA Č. 240/2013 Sb., O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH

Rozhodnutí o povolení splynutí podílových fondů a vznik práva na odkup

Představenstvo Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 693/10, IČ: 60196769, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524 (dále jen „Společnost“)

oznamuje, že

Česká národní banka povolila s účinností ke dni 19.12.2019 splynutí stávajících (zanikajících) podílových fondů (i) Amundi CR Dynamický, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., (ii) Amundi CR Balancovaný dynamický, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. a (iii) KB Vyvážený profil, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., a to s nově vznikajícím fondem Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Slučující se fondy:

  • Amundi CR Dynamický,otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
  • Amundi CR Balancovaný dynamický, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
  • KB Vyvážený profil, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Nově vzniklý fond splynutím výše uvedených:

  • Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
    Nový statut k dispozici  zde.

Splynutí výše uvedených fondů je plánováno ke dni 1. 1. 2020 (dále jen „rozhodný den“).

K rozhodnému dni dochází ke zrušení stávajících (zanikajících) fondů.

Rozhodnutí České národní banky jsou k dispozici  zde.

Podílníci zanikajících fondů mohou před jejich zánikem přestoupit do jiného fondu obhospodařovaného Společností dle svého výběru (pokud je v nabídce jejich distribuční sítě), a to s mimořádným zvýhodněním bez vstupní přirážky na straně vybraného fondu. Podmínky minimálních investic do těchto fondů tímto nejsou dotčeny.

Podílníci zanikajících fondů, kteří nemají zájem vlastnit podílové listy přejímajícího fondu, mají, s výjimkou možnosti přestoupit do jiného fondu, též zákonné právo na odkoupení podílových listů bez srážky. Toto právo podílníkům zanikajících fondů vzniká dnem uveřejnění tohoto oznámení na internetových stránkách Společnosti a zaniká, není-li uplatněno do 2 měsíců ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Podrobnosti o splynutí fondů jsou k dispozici  zde .

Upozorňujeme podílníky na pozastavení vydávání a odkupování podílových listů na konci roku 2019 a začátku roku 2020. Podrobnosti  zde .