Rozhodnutí o povolení sloučení podílových fondů a vznik práva na odkup

20. prosinec 2019

Amundi

OZNÁMENÍ DLE § 407 ZÁKONA Č. 240/2013 Sb., O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH

Rozhodnutí o povolení sloučení podílových fondů a vznik práva na odkup

Představenstvo Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 693/10, IČ: 60196769, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524 (dále jen „Společnost“)

oznamuje, že Česká národní banka povolila s účinností ke dni 19.12.2019 sloučení níže uvedených podílových fondů:

Zanikající fond

Přejímající fond

Amundi CR Obligační PLUS,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

KB Konzervativní profil,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Amundi CR Dluhopisový PLUS,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Nový statut k dispozici  zde .

Amundi CR Akciový,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Amundi CR ALL STAR SELECTION,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Nový statut k dispozici  zde .

RŮSTOVÝ FOND NADACÍ,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

BALANCOVANÝ FOND NADACÍ,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Amundi CR Krátkodobých dluhopisů,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Amundi CR Sporokonto,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Nový statut k dispozici  zde .

KB Absolutních výnosů,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Amundi CR Krátkodobý,
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Nový statut k dispozici  zde .

Sloučení výše uvedených fondů je plánováno ke dni 1. 1. 2020 (dále jen „rozhodný den“).

K rozhodnému dni dochází ke zrušení zanikajících fondů.

Rozhodnutí České národní banky jsou k dispozici zde:  Růstový fond nadací - Amundi CR SporokontoAmundi CR Obligační PLUS - Amundi CR Dluhopisový PLUSAmundi CR Krátkodobých dlluhopisů - Amundi CR SporokontoKB Konzervativní profil - Amundi CR Dluhopisový PLUSBalancovaný fond nadací - Amundi CR SporokontoKB Absolutních výnosů - Amundi CR KrátkodobýAmundi CR – akciový fond - Amundi CR All Stars Selection .

Podílníci zanikajících fondů mohou před jejich zánikem přestoupit do jiného fondu obhospodařovaného Společností dle svého výběru (pokud je v nabídce jejich distribuční sítě), a to s mimořádným zvýhodněním bez vstupní přirážky na straně vybraného fondu. Podmínky minimálních investic do těchto fondů tímto nejsou dotčeny.

Podílníci zanikajících fondů, kteří nemají zájem vlastnit podílové listy přejímajícího fondu, mají, s výjimkou možnosti přestoupit do jiného fondu, též zákonné právo na odkoupení podílových listů bez srážky. Toto právo podílníkům zanikajících fondů vzniká dnem uveřejnění tohoto oznámení na internetových stránkách Společnosti a zaniká, není-li uplatněno do 2 měsíců ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Podrobnosti o sloučení fondů jsou k dispozici  zde .

Upozorňujeme podílníky na pozastavení vydávání a odkupování podílových listů na konci roku 2019 a začátku roku 2020. Podrobnosti  zde .