Úspěch fondu CPR Invest – Global Disruptive Opportunities

23. říjen 2020

Akciovému fondu CPR Invest – Global Disruptive Opportunities se od začátku roku podařilo překonat nejen hlavní americký akciový index, S&P 500, ale navíc od začátku poslední korekce technologického indexu Nasdaq (od 21.8.2020) fond pokořil i výkonnost populárního koše složeného z pěti největších akcií technologických společností (tzv. FAAMG sestává z akcií Facebook, Amazon, Apple, Microsoft a Alphabet).

Úspěchu dosahuje fond díky unikátnímu výběru akcií, kterým se poměrně dost odlišuje od svých hlavních konkurentů. Podíl akcií, které se vyskytují současně ve fondu CPR Invest – Global Disruptive Opportunities a srovnatelných fondech konkurence se pohybuje v rozpětí pouze od 4 % do 24 %.   

Proti konkurenci se fond odlišuje také tím, že s indexem technologických akcií Nasdaq je korelovaný méně než srovnatelné fondy. To je výsledkem jeho defenzivnějšího přístupu, který se zejména v letošním turbulentním roce vyplácí. Podíl zdravotnictví, který patří mezi defenzivní sektory, je v portfoliu fondu vyšší než u konkurence. Naopak podíl akcií z průmyslu, který platí za dynamičtější sektor, je nižší než u konkurence. Defenzivně rozložené portfolio přispělo k tomu, že fond CPR Invest – Global Disruptive Opportunities patřil během výrazné korekce na akciových trzích na začátku jara ve své kategorii k těm fondům, které zaznamenaly nejnižší ztráty.      

 

Bližší informace včetně výkonností fondu naleznete na stránkách: https://www.amundi.cz/produkty/product/view/LU1530899142

Výkonnosti fondu:  

 

1 rok

3 roky p.a.

5 let p.a.

Od vzniku

CPR Invest – Global Disruptive Opportunities A CZKH - Acc

28.10%

 

 

17,41%

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc

27.97%

16,40%

 

15,57%

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A USD Acc

37.03%

15.67%

 

18,77%

 

Upozornění:

Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí a toho, zda jeho profil koresponduje se stanoveným cílovým trhem, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem z ní, může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne nebo nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi-kb.cz , www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi-kb.cz , www.amundi.cz . Uvedené informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze společností ze skupiny Amundi (včetně CPR a First Eagle) nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Další zprávy