Legendární Pioneer Fund slaví výročí 95 let

06. březen 2023

 
Třetí nejstarší fond Pioneer Fund slaví tento rok 95 let existence. Během tohoto období přinesly trhy 95 důvodů proč (ne)investovat, což je i název našeho materiálu zaměřeného na Amundi US Pioneer Fund:

Podívejte se na 95 důvodů proč (ne)investovat

  

Krátce o investiční filozofii fondu

Fond si během své historie udržoval konzistentní investiční filozofii pod vedením pouze pěti vedoucích portfolio manažerů. Investiční filozofii fondu vyvinul zakladatel Pioneer Fund Philip Carret, který byl jedním z prvních hodnotových investorů. Jednou z Carretových dlouhodobých investičních zásad bylo vyhýbat se alkoholu, tabáku a herním akciím.

V souladu s Carretovou investiční filozofií se Pioneer Fund zaměřuje na investice do společností, které portfolio manažeři považují za vysoce kvalitní s udržitelnými obchodními modely a atraktivním dlouhodobým růstovým a výnosovým potenciálem.

Přístup ke správě portfolia popisuje Jeff Kripke, který působí jako hlavní portfolio manažer fondu od roku 2015: „Přístup, který volíme ve fondu Pioneer Fund, je zaměření se na investice do společností, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou silné z hlediska konkurenceschopnosti, finančního řízení a ESG, ale zároveň nabízejí potenciál odolat obtížným ekonomickým podmínkám a obstát v tržním prostředí. Věřím, že konzistentnost tohoto přístupu je to, co umožnilo fondu Pioneer Fund obstát ve zkoušce časem.“

Fond byl založen 13.února 1928 a jde o druhý nejstarší podílový fond v USA a třetí nejstarší na světě. Podívejte se níže na video z "closing bell ringing" (zvonění závěrečného zvonu oznamující konec obchodního dne) na americké burze New York Stock Exchange (NYSE) přesně na den výročí 95 let fondu:

 

Detail fondu Amundi US Pioneer Fund

Upozornění: Marketingové sdělení. Toto sdělení obsahuje informace o fondu Pioneer Fund Class A Shares, v České
republice jsou investorům k dispozici evropské třídy fondu AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND, ISIN: LU1883872258
a LU1883872415. Manažerská společnost fondu je Amundi. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím se prosím seznamte se
Statutem fondu a Klíčovými informacemi pro investory. Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční
doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná
budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní
analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu.
Cílový trh jednotlivých produktů nemusí odpovídat cílovému trhu zákazníka a klient se může nacházet jak mimo
cílový trh, tak i v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých zákazníkem
distributorovi produktu. Hodnota investice a příjem z ní, může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované
částky, tak ani případné vyplacení dividendy. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů
měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů,
detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém
jazyce (Amundi AM) na www.amundi.cz ve Statutech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.
amundi.cz. Uvedené informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich
úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost,
která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není
možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě
informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány,
překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli
zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této
jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Materiál nebyl schválen regulátorem finančního trhu.
Materiál není určen americkým osobám a není zamýšlen pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného
investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo
použití zakazovaly. Informace jsou platné ke dni 13. 02. 2023.