myNEXT - Investice (až) za hranicemi možností

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking

myNEXT_shoe

Mynext portfolia se mění na Amundi Unicredit Premium Porfolio

pro více informací prosím přejděte na novou stránku: 

www.amundi.cz/produkty/aupp

oznámení podílníkům najdete zde:

Oznámení

myNEXT BOND

Investuje do fondů, díky nimž pokryje veškeré segmenty dluhopisového trhu. V prostředí nízkých úrokových sazeb vyhledává atraktivní příležitosti po celém světě. V budoucnosti bude flexibilně reagovat i na růst úrokových sazeb adekvátním přizpůsobením své strategie.

Odkaz na fond je zde.

myNEXT MULTI-ASSET

Může investovat do všech tříd aktiv jak pomocí nejslibnějších balancovaných fondů, tak prostřednictvím fondů specializovaných, které vyhledávají ty nejlepší příležitosti na trhu akcií i dluhopisů.

Odkaz na fond je zde.

myNEXT EQUITY

Investuje převážně do fondů, které jsou zaměřeny na využití těch nejlepších příležitostí na akciovém trhu.

Odkaz na fond je zde.

* Tento ukazatel klasifikuje fondy na základě volatility (kolísavosti) dřívějších zisků na škále od 1 do 7, kdy 1 znamená nejmenší riziko a 7 největší riziko kolísání hodnoty. Uvedené hodnoty nemusí být zárukou pro budoucí profil rizik fondů. Kategorie rizik/výnosů se může v průběhu času měnit, protože i volatilita se v čase mění. Zdroj: Amundi Luxembourg S. A., společnost skupiny Amundi.

Výběr

myNEXT investují do nejperspektivnějších fondů na trhu, vybraných mezi těmi, které spravuje některý z našich 21 partnerů, a v případě specifičtějších požadavků i dalších investičních domů. 
Diverzifikace (různorodost) vyžaduje disciplínu. Váha jednotlivých investičních společností zastoupených v portfoliích myNEXT nesmí překročit 20%.

Flexibilita

myNEXT vznikly proto, aby se dynamicky přizpůsobovaly každé době na proměnlivém trhu. 
Flexibilita znamená také schopnost profesionálně skládat ty nejlepší investiční strategie s ohledem na aktuální situaci na trhu a být připraven překonat každou překážku.

Kontrola

Zaměřujeme se na znalost jednotlivých fondů a jejich vzájemnou interakci. Pochopení těchto elementárních částic nám umožňuje vytvořit efektivní celek. 
Pravidelná a pečlivá kontrola je zásadní, protože umožňuje omezit, i když ne zcela eliminovat, krátkodobé poklesy. 
To vše je myNEXT, Vaše investice o krok napřed. 

Ve spolupráci s 

myNEXT_companies

Fond je k dispozici pouze prostřednictvím UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Pro více informací kontaktujte prosím svého privátního bankéře UniCredit Bank.

Měsíční zprávy a brožura ke stažení

myNEXT je fondem právní formy „fonds commun de placement“ (obdoba podílového fondu) zřízeným podle lucemburského práva jde o tzv. “umbrella“ („zastřešující“) fond, kdy v rámci jednoho subjektu existuje několik samostatných podfondů, zpravidla různého investičního zaměření. Fond je obhospodařován manažerskou společností Pioneer Asset Management S.A., společností skupiny Amundi, se sídlem 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg (dále jen PAMSA), a je nabízen v České republice. Dříve než se rozhodnete investovat, seznamte se s podmínkami pro investování uvedenými v prospektu Fondu (dostupný pouze v anglickém jazyce) a přečtěte si příslušný KIID (dostupný rovněž v českém jazyce), dokumenty jsou Vám zdarma k dispozici na webových stránkách www.pioneerinvestments.cz/mynext.asp a u Vašeho privátního bankéře. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výnosy. Hodnota podílových listů vydávaných jednotlivými podfondy se může vyznačovat značnou kolísavostí. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány PAMSA, která si vyhrazuje právo poskytované informace a analýzy kdykoli změnit.