Střet zájmů

Společnost Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. udržuje a uplatňuje účinná organizační a administrativní opatření k tomu, aby střety zájmů neovlivnily nepříznivě zájmy jejích zákazníků, zejména vytvořila Pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů.

Souhrnný popis pravidel společnosti pro případ střetu zájmů je uveden v INFORMACÍCH PRO ZÁKAZNÍKY PRO POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB TÝKAJÍCÍCH SE ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ a v případě investiční služby obhospodařování majetku v INFORMACÍCH PRO ZÁKAZNÍKY PRO OBHOSPODAŘOVÁNÍ .

Společnost Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. udržuje a uplatňuje účinná organizační a administrativní opatření k tomu, aby střety zájmů neovlivnily nepříznivě zájmy jejích klientů, podílníků obhospodařovaných fondů, zejména vytvořila Pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů, která zde představuje a souhrnně zveřejňuje svým klientům, podílníkům fondů, včetně potenciálních klientů.