Služby pro nadace a nadační fondy

Působíme v oboru, kde bohatství bývá často ztotožňováno pouze s penězi, vnášejícími do života ekonomické principy a hodnoty. Považujeme tedy za svou povinnost oslabovat jednostrannost tohoto chápání bohatství a jako protiváhu podporujeme instituce, které přinášejí jiný typ bohatství – lidské hodnoty, bohatství jazyka, bohatství emocí.

Sociální odpovědnost a podpora

Společnosti skupiny Amundi na celém světě považují filantropii za nezbytnou součást charakteru každé finanční korporace. Proto pomáhají nevyléčitelně nemocným v africkém Zimbabwe a jsou také velmi aktivní na Balkáně, kde pomáhají chudým a nemocným v oblastech postižených válkou. 

V České republice dlouhodobě spolupracujeme na několika projektech s různými nadacemi. Již řadu let podporujeme například prestižní Cenu Jaroslava Seiferta, kterou každoročně udílí Nadace Charty 77.

Naší další aktivitou v ČR je podpora projektu pro talentované studenty středních škol ze sociálně slabého prostředí na získání stipendia pro roční studium na prestižních středních školách ve Velké Británii a v USA.  Projekt vznikl pod vedením Nadace Open Society Fund Praha a ze  ahraničních partnerů se na něm podílejí Headmasters ́ and  Headmistresses ́ Conference (HMC) a American Secondary Schools for  International Students and Teachers.Zároveň úzce spolupracujeme s občanským sdružením Fórum dárců na aktivitách prospěšných nadacím a nadačním fondům. 

Péče o majetek nadací již od roku 1996

Se sociálně odpovědnou činností souvisí i naše nadstandardní péče o klienty z českého nadačního sektoru. Správa nadačního jmění je pro nás něčím víc než pouhým výkonem povinností správce kapitálu. Vnímáme ji jako druh služby veřejnosti a jako službu cílům, které před sebe nadace staví.

Vámi dosud projevená důvěra se odráží v našem velmi silném postavení na českém trhu správy aktiv nadačního sektoru. Spolupracujeme s předními českými nadacemi, stejně jako s těmi menšími.

Smlouva o správě cenných papírů, smlouva o investičním poradenství a smlouva o obstarání obchodů s cennými papíry poskytuje bezplatně tyto výhody:

  • Návrh investiční strategie na základě stanoveného investičního profilu přizpůsobeného potřebám a cílům konkrétní nadace, zohledňující legislativní a další omezení nadace.
  • Aktualizace investiční strategie na základě nových informací.
  • Efektivní řízení poměru fondů RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, BALANCOVANÝ FOND NADACÍ a případně jiných investic bez dalších administrativních požadavků.
  • Provádění realokací ve struktuře portfolia bez nutnosti zápisu v nadačním rejstříku.
  • Využití možnosti bez poplatků investovat do specializovaných zahraničních i českých fondů skupiny Amundi, které představují 55 fondů.

.

Smlouva o investičním poradenství a případně smlouva o obstarání obchodů s cennými papíry poskytuje nadačním fondům a nadacím hlavně ve vztahu k ostatnímu majetku bezplatně tyto výhody:

  • Návrh investiční strategie na základě stanoveného investičního profilu přizpůsobeného potřebám a cílům konkrétního nadačního fondu nebo nadace.
  • Aktualizace investiční strategie na základě nových informací.
  • Efektivní řízení poměru investic bez dalších administrativních požadavků.
  • Využití možnosti bez poplatků investovat do specializovaných zahraničních i českých fondů skupiny Amundi, které představují 55 fondů, a za zvýhodněných podmínek investovat do alternativních produktů skupiny Amundi.
  • Další téměř neomezené možnosti tradičních i alternativních investic z vyspělých i exotických trhů celého světa.

Balancovaný fond nadací

V dlouhodobém horizontu je cílem dosáhnout zhodnocení prostředků nadací a nadačních fondů nad úrovní vkladů u bank a spořitelen investováním do cenných papírů. Majoritní část portfolia je tvořena dluhopisy.

Růstový fond nadací

Cílem investiční politiky fondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení svěřených prostředků na finančních trzích České republiky a zemí OECD při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích.

Naše fondy s sebou nesou riziko ztráty kapitálu a neposkytují žádnou záruku, pokud jde o dosahované výsledky.